ติดต่องาน โทร. 095-287-4296
  • หน้าแรก

  • NEWs

  • ประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาดในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

ประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาดในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

  • หน้าแรก

  • NEWs

  • ประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาดในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

ประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาดในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

 

          (21มิย.2562) พลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินการประกวดผลงานภาพวาด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), อาจารย์สังคม ทองมี ประธานก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร, ศาตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณะบดีฝ่ายบริหารจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ. ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชา ศิลปะดนตรี และนาฎศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

          สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งจัดติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ” กระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติให้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป โดยมีความพิเศษ เช่นกิจกรรมการประกวดภาพวาด กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยต่อสถาบันหลักของชาติไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาดระดับประถมศึกษา จำนวน  1,122 ผลงาน, ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 450 ผลงาน, ระดับอุดมศึกษา จำนวน  25 ผลงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัล ระดับประถมศึกษา            

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง ภัทรภร นิลวรรณาภา  โรงเรียนอนุบาลกิติยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง สิรินุช สิงห์มาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิง ศุภิสรา ผสารพจน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

รางวัลชมเชย

เด็กหญิง จิรพินภ์ จำปา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เด็กหญิง ณัฐญาจิต ดำสุวรรณ โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
เด็กชาย วินทกร รักเกียรติ์เกษม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เด็กหญิง แสนดี พลหาญ   โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
เด็กหญิง พิชามญช์ เกตุมรมย์ โรงเรียนบ้านนาทวี
เด็กชาย ภัทรายุทธ ภาคุณ  โรงเรียนบางแคเหนือ
เด็กชาย ธนกร แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านโนนไทยสามัคคี
เด็กชาย ธนภูมิ จุลภักดิ์     Kaset Art Studio
เด็กชาย ทินกร โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
เด็กหญิง ปิติชานันท์ รุญรักษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เด็กชาย ทิวาวัชร์ หนูพัน   บ้านศิลปะหัวไทร
เด็กหญิง ธิดาวรรณ ช้างสาร          โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา แก้วจันทร์ทอง บ้านศิลปะหัวไทร
เด็กชาย อธิณัฐฐ์ อัตถไพศาล Kaset Art Studio
เด็กหญิง อรจิรา กองแก้ว  โรงเรียนบางแคเหนือ
เด็กหญิง ภิมวรีย์ ดวงแดง  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เด็กหญิง นนทภัสร์ กองทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
เด็กชาย วรรัตน์ ยิ้มแก้ว     โรงเรียนศรีจิตรา
เด็กหญิง ภัทรานิศฐ์ ศรีวัชรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

รางวัล ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นาย นวพล หมัดสุเด็น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาว เบญจพร สาธรราช  โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ โอษธีศ  โรงเรียนโพธิสารพิทยาการ

 

รางวัลชมเชย

นางสาว จันทกานต์ จันทรโกมล โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
นางสาว ศิริญากร นิลลออ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เด็กหญิง อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
นางสาว ชลิตา คูณแก้ว โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
นาย อัฐพล เหล่าประชา    โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
นาย อรรถพล ปวงอูป       ศิลปะคณณัฎฐ์ จังหวัดเชียงใหม่
นาย คณิต เปียซื่อ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
นางสาว ธัญลักษณ์ โอษธีศ            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นางสาว พรนภา หารโงน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
นางสาว พรพรรษา แก่งจำปา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

 

รางวัล ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นาย ธนโชติ พิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  นาย ศักดา ทิพย์สุข มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   นางสาว ไพลิน แพ่งรัก วิทยาลัยเพาะช่าง

 

างวัลชมเชย

นาย ชนม์จิรโรจน์ กาษรสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาย เสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นาย ณรงค์ชัย สร้างเสริมความดี     มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาว ศศิธร กันจันวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาย ธนาวุฒิ สมอุดร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandwakeup.com และ Facebook : Thailandwakeup

Organizer by : บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์