ติดต่องาน โทร. 095-287-4296
  • หน้าแรก

  • news update

  • วช. จับมือกับ ม.กรุงเทพฯ และบริษัทเอกชนชื่อดัง มุ่งสร้างนวัตกรรมอาหาร ผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลก

วช. จับมือกับ ม.กรุงเทพฯ และบริษัทเอกชนชื่อดัง มุ่งสร้างนวัตกรรมอาหาร ผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลก

  • หน้าแรก

  • news update

  • วช. จับมือกับ ม.กรุงเทพฯ และบริษัทเอกชนชื่อดัง มุ่งสร้างนวัตกรรมอาหาร ผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลก

วช. จับมือกับ ม.กรุงเทพฯ และบริษัทเอกชนชื่อดัง มุ่งสร้างนวัตกรรมอาหาร ผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลก

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการส่งออกอาหารไทย โดยได้กำหนดให้มีนโยบายกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลกซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลกตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล ที่เกิดจากแนวคิดทำอย่างไรให้อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดของทั่วโลก แต่การที่จะก้าวไปเป็นครัวไทยตลาดโลกได้นั้น จำเป็นต้องแก้ปัญหารสชาติที่ผิดเพี้ยนของอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลก และหาวิธีการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง จึงได้มุ่งเน้นรสชาติแท้ของอาหารไทย โดยการพิสูจน์สายพันธุ์แท้ของวัตถุดิบ และกระบวนการปรุงที่คงรสชาติดั้งเดิม รวมถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแท้ สามารถปรุงได้สะดวก รวดเร็ว ปรุงที่ไหนก็ได้รสชาติแท้ดั้งเดิม อีกทั้งยังพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์วัตถุดิบ ด้วยการศึกษาประโยชน์ในเชิงโภชนาการและสุขภาพของอาหารไทย พร้อมหาแนวทางเผยแพร่ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะ ชาวต่างชาติ ผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกเอกชนนำไปผลิต จำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ และหากลยุทธ์การตลาดในการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง

การดำเนินงานภายใต้แผนครัวไทยสู่ตลาดโลกได้มีการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการรวมทั้งสิ้น 

16 โครงการ มีผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 65 รายการ ผลผลิตที่เป็นเทคโนโลยี เทคนิควิธี กระบวนการ กรรมวิธี จำนวน 68 รายการ ผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้สูตรอาหาร จำนวน 65 รายการ หลักสูตรการอบรมเผยแพร่ความรู้ จำนวน 4 รายการ ผลผลิตที่เป็นสื่อประเภทต่าง จำนวน 4 รายการ และแนวทางที่เหมาะสมในการนำผลผลิตไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการอบรม การสาธิต 

การทดสอบ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อนำสูตรและกระบวนการผลิต ไปผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ นอกจากนี้ยังมีการขยายผลเพื่อทดสอบตลาดร่วมกับเอกชน โดยการนำเมนูที่ผ่านการทดสอบไปให้กับร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนไปใช้ และการอบรมการประกอบอาหารไทยให้กับบุคคลทั่วไป เชพ บุคคลที่ทำงานสถานทูตอยู่ในประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเชิงสุขภาพ เพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารไทยด้วย

ทั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานครัวไทยสู่ตลาดโลก มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นโต้โผงาน ซึ่งการดำเนินงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้มีการจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก เพื่อนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ตำรับอาหารไทยและผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ บริษัทเอกชน 2ราย ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี โดย คุณพนิดา นิยมทรัพย์ ปทุมารักษ์ ที่ปรึกษาด้านการเงิน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  น้ำพริกแม่ศรี 2. สวนนงนุช พัทยา โดยคุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัท นุชพัทยาการ์เด้น ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม Organizer by :

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์