ติดต่องาน โทร. 095-287-4296
  • หน้าแรก

  • news update

  • รองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดงานรู้คุณแผ่นดิน และ นิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘”

รองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดงานรู้คุณแผ่นดิน และ นิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘”

  • หน้าแรก

  • news update

  • รองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดงานรู้คุณแผ่นดิน และ นิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘”

รองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดงานรู้คุณแผ่นดิน และ นิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘”

              (19กย.62) เวลา 14.00น. ห้อง221 กองบัญชาการกองทัพบก พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดงานรู้คุณแผ่นดิน และนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘” โดยมีพลโท สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรม กิจการพลเรือนทหารบก , อาร์ต - พศุตม์ บานแย้ม ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของโครงการ, คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว, คุณบัณฑิต ทองดี, ​ คุณเหมันต์ เชตมี, คุณวิทยา ทองอยู่ยง ร่วมให้การต้อนรับ
โครงการ “ปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน” ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ จนปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๘ ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของสังคมไทย เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง และการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
โครงการ “ปลุกจิตสํานึกรู้คุณ แผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกด้านความมั่นคง และความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ในการปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันให้ขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วนต่อไป ซึ่งโครงการ “ปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน” ได้ดําเนินการ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่๘ และในปีนี้เป็นการ ดําเนินงาน ภายใต้ แนวคิด “We Do Volunteer” (ทําให้ ด้วยใจ) โดยแบ่งรูปแบบออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงานแรก : การเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันฯ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเปิดโครงการฯ และกิจกรรมการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และการจัดทํา สื่อสร้างสรรค์รณรงค์ให้คนไทยมีจิตอาสา“WeDoVolunteer”(ทําให้ด้วยใจ) โดยร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจใน การดําเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการกระตุ้น การมีส่วนร่วมของสังคม และเพื่อสร้างโอกาสส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายใน การสร้างสรรค์ผลงาน และถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความจงรักภักดี นําไปเผยแพร่ สู่สาธารณชน และขยายผลการมีส่วนร่วมของสังคมต่อไป ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ได้ให้ความสนใจ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจํานวนมาก พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมตัดสินผลงานดังกล่าว โดยจะมีการมอบ รางวัลให้แก่ ผู้ที่ชนะเลิศการประกวด ทั้งประเภทภาพวาด และภาพยนตร์สั้น ในลําดับต่อไป

กลุ่มงานที่สอง:การปลุกจิตสํานึกปกป้องสถาบันฯประกอบด้วย
- การรณรงค์ปลุกจิตสํานึก ผ่านสื่อโฆษณารถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน และผู้ที่ได้พบเห็น เกิดแรงกระตุ้น หรือแรงบันดาลใจของคนไทยในการปกป้องสถาบัน
- จัดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ และรวมพลังเครือข่าย ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนสังคมไทย ให้มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบของคนไทย ที่พึงมีต่อสถาบัน
- การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา โดยขยายผลและ เผยแพร่การจัดกิจกรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่ล่อแหลมต่อการ ถูกบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งกระตุ้นเตือนและเสริมสร้างจิตสํานึก ด้านความมั่นคง ตลอดจนขับเคลื่อนสังคมไทย ให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคนไทยที่พึงมีต่อสถาบันหลักของชาติ ทั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ มณฑลทหารบก ทั้ง ๓๕ แห่ง ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายกตัญญูคลับในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓๕ สถาบัน เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้ริเริ่มทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลลัพธ์ การแสดงออกในเรื่องความกตัญญูต่อ ๔ กลุ่มบุคคล ประกอบด้วย ๑) กตัญญูต่อพ่อ แม่ และผู้มี พระคุณ ๒) กตัญญูต่อครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ๓) กตัญญูต่อชาติบ้านเมือง และ ๔) กตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
               การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสําคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนลักษณะเชิงรุก ในแนวสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นเครือข่ายพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ มีจิตสํานึกและอุดมการณ์ความรักชาติ ที่จะจรรโลงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในการนี้ กองทัพบก จึงขอให้ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันตั้งปณิธาน ทําความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ได้ทรงพระเจริญ เพื่อเป็น มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Organizer by : บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์